Trulli of Alberobello typical houses street view and grapevine. Apulia, Italy. Europe.

Alberobello Street Trulli and Grapevine

Trulli of Alberobello typical houses street view and grapevine. Apulia, Italy. Europe.