Nara Daibutsu
Nara Daibutsu (2010) image 19 of 24 (# 145)